Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Škola iná ako ostatné

Obchodná akadémia v Čadci je najstaršou odbornou školou na Kysuciach. Vznikla 1. septembra 1945 ako Štátna obchodná škola v Čadci (najskôr dvojročná), od 1. septembra 1958 bola premenovaná na strednú ekonomickú školu (SEŠ) a od 1. septembra 1990 nesie názov obchodná akadémia (OA). Na budúci rok oslávi 60. výročie.

Od svojho založenia patrila medzi dôležité inštitúcie regiónu a ukončilo ju viac ako 6 tisíc absolventov - mnohí sa stali úspešnými a významnými osobnosťami hospodárskeho, politického a spoločenského života. Naším cieľom je pripraviť mladých ľudí - študentov tak, aby sa mohli uplatniť na jednotnom európskom trhu a zároveň mohli pružne reagovať na neustále sa meniacu situáciu v spoločnosti. Dôležitým sa stalo pripraviť ich na celoživotné vzdelávanie, a tým aj celoživotnú zamestnanosť. Uplatnia sa najmä v oblasti ekonomických, finančných a administratívnych činností, v podnikateľských subjektoch, v rozpočtových a príspevkových organizáciách alebo v cestovnom ruchu. Mnohí si založia vlastné firmy.
Po rokoch strávených v mnohých prenajatých - i provizórnych priestoroch má škola od 1. septembra 1998 vlastnú modernú budovu. Objekt školy má tri celky, ktoré sú spolu prepojené - telocvičňa s posilňovňou, učebňová časť a jedáleň. K areálu školy patria aj školské ihriská, ktoré nie sú ešte dobudované pre nedostatok finančných prostriedkov.
Obchodná akadémia patrí medzi školy - novátorky: všetky zmeny, ktoré prináša súčasný hektický spoločenský a hospodársky život, uvádza do praxe.
Pre potreby rozvíjajúceho sa finančného sektora zaviedla študijný odbor bankovníctvo, neskôr pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium, v spolupráci s úradom práce realizuje bohaté vzdelávacie aktivity - školenia a rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva, práce na PC, písania na stroji a na počítači, komunikatívnych zručností v anglickom jazyku, na ktoré má akreditáciu MŠ SR, spolupracuje s Akadémiou vzdelávania v Čadci a ďalšími inštitúciami a podnikmi.

Skryť Vypnúť reklamu


Aj za hranicami Slovenska

Mimoškolské akcie študentov zabezpečujeme na základe dobrovoľnosti študentov a učiteľov.
Sme zapojení do medzinárodnej podnikateľskej hry EÚ "Enterprise Europen Bussiness Game". Do súťaže sú zapojení študenti 3. ročníka - niekoľko štvorčlenných družstiev. V tomto školskom roku budú do súťaže zapojené štáty: Dánsko, Anglicko, Škótsko, Taliansko, Chorvátsko, Česko, Fajerské ostrovy a Slovensko. V minulom školskom roku sa zúčastnilo naše víťazné družstvo finálneho mítingu v Ostrave v Českej republike. V projekte pokračujeme aj tento rok.
Tak ako v uplynulom školskom roku aj v tomto zapojíme študentov do súťaže Európa v škole - SMER SPOJENÁ EURÓPA - Výzva pre občanov 21. storočia, Olympiády ľudských práv, súťaž Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Budeme pokračovať na projekte YOUTH-LIME TREE, do ktorého sú zapojení študenti z Belgicka, Estónska, Portugalska a Islandu.
Pripravili sme projekt financovaný z Fondu Malých projektov cezhraničnej spolupráce PHARE - v rámci ktorého spolupracujeme so SOŠ v Žywci. Blízkosť hraníc s Poľskou republikou i existenciu Euroregiónu Beskydy nemohla škola nevyužiť. Vlani spolu s poľskou školou Zespol szkol ekonomiczno-gastronomicznych Žywiec vypracovala zrkadlový projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PHARE. Bol úspešný a s jeho realizáciou sme začali v tomto školskom roku. Jeho cieľom je podporovať stretnutia mládeže
z oboch spomenutých škôl, aby sa dozvedeli čo najviac o postojoch svojich rovesníkov, aby si uvedomili, že patria do veľkej európskej komunity. Viacero spoločných aktivít potvrdilo, že študenti i pedagógovia našli k sebe cestu a položili základ budúcej spolupráce.
Škola je zapojená do projektu SOCRATES - COMENIUS1 - Príprava na pracovný život v Európe. Prvý cyklus - spoluprácu škôl z Nemecka, Nórska a Ta-
lianska v anglickom jazyku sme úspešne skončili minulý školský rok a v tomto školskom roku sme začali pracovať na novom projekte v nemeckom jazyku so školami z Nemecka, Sicílie a Poľska s témou "Pracovný život v horách", ktorý je zameraný na prezentáciu nášho regiónu zimných lyžiarskych stredísk, ako aj priblíženie zvykov a obyčajov regiónu. Dôležitú súčasť tvorí aj zapojenie postihnutých študentov do nového európskeho sveta práce.
Naďalej budeme spolupracovať s Obchodnou akadémiou v Českom Těšíne a talianskou strednou školou z Conegliana v oblasti športovej, kultúrnej, vzdelávacej a pod. Budeme pokračovať v projektoch Infovek a Klokan. Vytvoríme podmienky pre zapájanie študentov do SOČ, olympiád, športových a ostatných súťaží.
Kráčame s dobou a stačíme jej

Skryť Vypnúť reklamu

Dnešná doba je poznamenaná nevídaným rozmachom počítačov vo všetkých odvetviach. Preto treba priority vzdelávania zamerať týmto smerom. Nový trend si plne uvedomujeme a postavili sme informatiku na prvé miesto v rebríčku (počítačová gramotnosť). Svedčí o tom aj vybavenie školy výpočtovou technikou: všetky počítačové učebne po 13 - 14 počítačov v konfigurácii s 800 MHz, duronmi až po 2,2 GHz, pentiá, počítače v strojopisárňach, v kabinetoch a samozrejme v celej administratíve. Počítače sú prepojené 100 Mb sieťou.
Neodmysliteľnou súčasťou dnešnej doby je internet. OA Čadca bola prvou strednou školou v regióne s pripojením na internet, ktorý od začiatku bezplatne sprístupnila študentom i v mimovyučovacom čase. Výdatným impulzom pre rozvoj počítačovej vybavenosti bol sponzorský dar firmy Hewlett-Packard v apríli 2001 - zariadenie novej odbornej učebne informatiky špičkovou technikou v hodnote
26 003 USD. V súčasnosti je škola zaradená v projekte INFOVEK a v spolupráci s firmou Microsoft ako školiace centrum MSITA (Microsoft IT academy) je pripravená poskytovať služby širokej verejnosti. Prvým krokom bolo zaškolenie všetkých vlastných pedagógov na prácu s PC (máme 100 %-nú gramotnosť pedagógov v oblasti využívania IKT).
Máme ambiciózny projekt sprístupniť širokej verejnosti náš informačný systém počas 24 hodín, konkrétne by sme chceli, aby sa každý rodič či žiak mohol v akúkoľvek hodinu pripojiť, aj z domu, na náš server a zistiť tak aktuálne
dianie na škole, študijné výsledky a mnoho iného. Tento projekt by mal umožniť využívanie IKT školy širokej verejnosti. Chceli by sme takto pomôcť zvýšiť vzdelanostnú úroveň v oblasti IKT našich študentov, rodičov, ale aj ich prarodičov, súrodencov a vlastne celej komunity.

Skryť Vypnúť reklamu


Hľadáme nové zdroje

Vedenie školy sa neustále usiluje o modernizáciu a skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu ako aj o lepšiu vybavenosť školy, a preto zapájaním sa do projektov z fondov EÚ získava ďalšie zdroje na financovanie.
V šk. roku 2003/2004 sme podali tieto projekty na čerpanie fondov z EÚ:
Základná infraštruktúra 3.1.1. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry - Rekonštrukcia
a modernizácia Obchodnej akadémie v Čadci - výsledok ešte nepoznáme.
Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov: Zvyšovanie komunikatívnych zručností v anglickom jazyku a ICT zručností učiteľov v rámci celoživotného vzdelávania - projekt nebol schválený.
Malé projekty cezhraničnej spolupráce CBC: Cezhraničná spolupráca medzi dvoma strednými školami regiónu Čadca - Žywiec - projekt bol schválený, už ho realizujeme.
Projekt Otvorená škola 2003 - realizovaný
Počítačový projekt Infovek Slovensko - realizovaný
Projekt Otvorená škola za oblasť športu - realizovaný

Záujem o štúdium na OA je veľký

Vzdelávaciemu procesu i záujmovej činnosti slúži v škole 17 kmeňových tried a 14 odborných učební (3 počítačové, 3 strojopisárne, 2 fiktívne firmy, 6 jazykových) a na oddych bufet, nápojový automat, oddychové kútiky či stolnotenisové stoly.
V súčasnosti má škola 21 tried, v ktorých študuje 693 žiakov.
Študijné odbory:
- ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
6317 6 obchodná akadémia
17 tried
6317 607 obchodná akadémia - bankovníctvo
3 triedy
- POMATURITNÉ DENNÉ DVOJROČNÉ ŠTÚDIUM
6292 6 hospodárska informatika
6314 6 cestovný ruch
1 trieda
Študijný odbor 6317 607 obchodná akadémia - bankovníctvo sa od roku 2004/2005 neotvára, študenti si budú môcť nahradiť orientáciu výberom odborných voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku.
Do budúcnosti pripravujeme zriadiť ekonomické lýceum.
Aj v prijímaní na štúdium sa OA správala vždy ústretovo (keď to umožnila legislatíva) a vždy prijímala študentov aj bez prijímacích skúšok. V tomto trende budeme pokračovať a na prijatie do 1. ročníka v budúcom školskom roku chceme využiť dobré výsledky žiakov ZŠ v celoštátnom testovaní MONITOR.
V šk. roku 2005/2006 môžeme prijať 170 žiakov (5 tried) v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia a bez prijímacích skúšok prijmeme žiakov s najlepšími výsledkami v MONITORE 2005. (Podrobné podmienky budú zverejnené).
O štúdium na OA je tradične veľký záujem a škola robí všetko pre to, aby si udržala dobré meno, ktoré v širokej verejnosti reprezentuje jej vysoká odborná úroveň, dobrá vybavenosť, príjemné priateľské ovzdušie a široké možnosti na rozmanitú záujmovú činnosť a oddych.

Nielen školou je študent živý

Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti sa škola venuje študentom aj v mimoškolskom čase a realizuje mnohé aktivity. Krédom našej školy je: "Ak nechceme, aby študenti siahli po droge, otvorme im telocvičňu, ihriská, zapájajme ich do mimoškolskej činnosti". Organizujeme športové súťaže na regionálnej úrovni - volejbal, basketbal, stolný tenis a pod. Študenti sa pravidelne zapájajú do osvetovo-propagačných akcií v meste i okrese (Nefajčiarsky deň, Deň boja proti rasizmu, Deň narcisov - študenti vyzbierali v šk. roku 2003/2004 Sk 31 680,-Sk,
Valentínska a vianočná kvapka krvi, do vedomostných súťaží, SOČ, olympiád, zúčastňujú sa kultúrnych podujatí. V súťažiach s okresnou a regionálnou pôsobnosťou obsadzujú popredné miesta. Na škole pracujú rôzne záujmové krúžky - internetový, písanie na počítači, volejbalový, basketbalový, stolnotenisový, futbalový turistický, matematický, ekonomický, redakčný, literárno-dramatický, nemeckého, anglického a francúzskeho jazyka. Študenti vydávajú časopisy: slovenský MIKS, anglický CRASH, nemecký HA-BLLAT a vydali literárne zborníky (vlastná tvorba študentov) Dotyky s poéziou I, II a Dotyky s prózou I. Literárne nadaní študenti získavajú významné ocenenia v okrese i mimo nášho regiónu - Literárne Šurany 2004 - 1. miesto, Novomeského Nitra 2004 - 1. miesto, O dúhovú lampu krajiny Zázračno 2004 - dve 1. miesta a iné. Boris Skotnický a Slavomíra Nekorancová v súťaži Tvoríme vlastnú knihu a ilustrovaným dielom básní s názovm "Štyri ročné obdobia v ľudskej mysli" získali na medzinárodnej súťaži v Poľsku 1. miesto.
V škole pracuje aj literárno-dramatický krúžok, ktorý sa pravidelne podieľa na príprave VIANOČNEJ AKADÉMIE a rôznych kultúrnych podujatí.
Vzťah k literatúre prejavili i počas besied s významnými autormi (M. Grupač, J. Majerník, D. Machala, P. Rankov), ale i ako divácka porota v rámci Palárikovej Rakovej.

Na našej škole vládne športový duch, študenti i my učitelia a zamestnanci školy sa zúčastňujeme na všetkých športových súťažiach a v poslednom období v okrese žneme samé úspechy. Veľkej obľube študentov sa tešia imatrikulačné večierky, stužkové slávnosti doma aj v zahraničí, exkurzie, školské výlety, návštevy kultúrnych podujatí.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 4. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 7. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 8. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 26 507
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 23 620
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 12 267
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 793
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 618
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 313
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 113
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 539
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 409
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 608
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Kysuce - aktuálne správy

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

Koronavírus: Odberné miesta na Kysuciach (celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Kysuciach.

Celoplošné testovanie na Kysuciach

Nezabudnite na svoje obľúbené noviny!

Nové číslo MY Kysuckých novín nájdete už dnes v stánkoch. Kúpiť si ho môžete aj v našej redakcii. Dnes vám opäť prinášame množstvo zaujímavostí nielen z regiónu.

Príroda bola, je a vždy bude najlepšia telocvičňa

Jaroslav Klus prezradil viac o svojom živote.

Jaroslav Klus počas rozhovoru.

Koronavírus: Odberné miesta v Kysuckom Novom Meste

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Kysuckom Novom Meste.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

V Trenčíne pribudne ďalšie záchytné parkovisko, bude bezplatné

Jeho kapacita nepresiahne 60 parkovacích miest.

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

Už ste čítali?