Nedeľa, 19. september, 2021 | Meniny má KonštantínKrížovkyKrížovky

Škola iná ako ostatné

Obchodná akadémia v Čadci je najstaršou odbornou školou na Kysuciach. Vznikla 1. septembra 1945 ako Štátna obchodná škola v Čadci (najskôr dvojročná), od 1. septembra 1958 bola premenovaná na strednú ekonomickú školu (SEŠ) a od 1. septembra 1990 nesie názov obchodná akadémia (OA). Na budúci rok oslávi 60. výročie.

Od svojho založenia patrila medzi dôležité inštitúcie regiónu a ukončilo ju viac ako 6 tisíc absolventov - mnohí sa stali úspešnými a významnými osobnosťami hospodárskeho, politického a spoločenského života. Naším cieľom je pripraviť mladých ľudí - študentov tak, aby sa mohli uplatniť na jednotnom európskom trhu a zároveň mohli pružne reagovať na neustále sa meniacu situáciu v spoločnosti. Dôležitým sa stalo pripraviť ich na celoživotné vzdelávanie, a tým aj celoživotnú zamestnanosť. Uplatnia sa najmä v oblasti ekonomických, finančných a administratívnych činností, v podnikateľských subjektoch, v rozpočtových a príspevkových organizáciách alebo v cestovnom ruchu. Mnohí si založia vlastné firmy.
Po rokoch strávených v mnohých prenajatých - i provizórnych priestoroch má škola od 1. septembra 1998 vlastnú modernú budovu. Objekt školy má tri celky, ktoré sú spolu prepojené - telocvičňa s posilňovňou, učebňová časť a jedáleň. K areálu školy patria aj školské ihriská, ktoré nie sú ešte dobudované pre nedostatok finančných prostriedkov.
Obchodná akadémia patrí medzi školy - novátorky: všetky zmeny, ktoré prináša súčasný hektický spoločenský a hospodársky život, uvádza do praxe.
Pre potreby rozvíjajúceho sa finančného sektora zaviedla študijný odbor bankovníctvo, neskôr pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium, v spolupráci s úradom práce realizuje bohaté vzdelávacie aktivity - školenia a rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva, práce na PC, písania na stroji a na počítači, komunikatívnych zručností v anglickom jazyku, na ktoré má akreditáciu MŠ SR, spolupracuje s Akadémiou vzdelávania v Čadci a ďalšími inštitúciami a podnikmi.

Skryť Vypnúť reklamu


Aj za hranicami Slovenska

Mimoškolské akcie študentov zabezpečujeme na základe dobrovoľnosti študentov a učiteľov.
Sme zapojení do medzinárodnej podnikateľskej hry EÚ "Enterprise Europen Bussiness Game". Do súťaže sú zapojení študenti 3. ročníka - niekoľko štvorčlenných družstiev. V tomto školskom roku budú do súťaže zapojené štáty: Dánsko, Anglicko, Škótsko, Taliansko, Chorvátsko, Česko, Fajerské ostrovy a Slovensko. V minulom školskom roku sa zúčastnilo naše víťazné družstvo finálneho mítingu v Ostrave v Českej republike. V projekte pokračujeme aj tento rok.
Tak ako v uplynulom školskom roku aj v tomto zapojíme študentov do súťaže Európa v škole - SMER SPOJENÁ EURÓPA - Výzva pre občanov 21. storočia, Olympiády ľudských práv, súťaž Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Budeme pokračovať na projekte YOUTH-LIME TREE, do ktorého sú zapojení študenti z Belgicka, Estónska, Portugalska a Islandu.
Pripravili sme projekt financovaný z Fondu Malých projektov cezhraničnej spolupráce PHARE - v rámci ktorého spolupracujeme so SOŠ v Žywci. Blízkosť hraníc s Poľskou republikou i existenciu Euroregiónu Beskydy nemohla škola nevyužiť. Vlani spolu s poľskou školou Zespol szkol ekonomiczno-gastronomicznych Žywiec vypracovala zrkadlový projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PHARE. Bol úspešný a s jeho realizáciou sme začali v tomto školskom roku. Jeho cieľom je podporovať stretnutia mládeže
z oboch spomenutých škôl, aby sa dozvedeli čo najviac o postojoch svojich rovesníkov, aby si uvedomili, že patria do veľkej európskej komunity. Viacero spoločných aktivít potvrdilo, že študenti i pedagógovia našli k sebe cestu a položili základ budúcej spolupráce.
Škola je zapojená do projektu SOCRATES - COMENIUS1 - Príprava na pracovný život v Európe. Prvý cyklus - spoluprácu škôl z Nemecka, Nórska a Ta-
lianska v anglickom jazyku sme úspešne skončili minulý školský rok a v tomto školskom roku sme začali pracovať na novom projekte v nemeckom jazyku so školami z Nemecka, Sicílie a Poľska s témou "Pracovný život v horách", ktorý je zameraný na prezentáciu nášho regiónu zimných lyžiarskych stredísk, ako aj priblíženie zvykov a obyčajov regiónu. Dôležitú súčasť tvorí aj zapojenie postihnutých študentov do nového európskeho sveta práce.
Naďalej budeme spolupracovať s Obchodnou akadémiou v Českom Těšíne a talianskou strednou školou z Conegliana v oblasti športovej, kultúrnej, vzdelávacej a pod. Budeme pokračovať v projektoch Infovek a Klokan. Vytvoríme podmienky pre zapájanie študentov do SOČ, olympiád, športových a ostatných súťaží.
Kráčame s dobou a stačíme jej

Skryť Vypnúť reklamu

Dnešná doba je poznamenaná nevídaným rozmachom počítačov vo všetkých odvetviach. Preto treba priority vzdelávania zamerať týmto smerom. Nový trend si plne uvedomujeme a postavili sme informatiku na prvé miesto v rebríčku (počítačová gramotnosť). Svedčí o tom aj vybavenie školy výpočtovou technikou: všetky počítačové učebne po 13 - 14 počítačov v konfigurácii s 800 MHz, duronmi až po 2,2 GHz, pentiá, počítače v strojopisárňach, v kabinetoch a samozrejme v celej administratíve. Počítače sú prepojené 100 Mb sieťou.
Neodmysliteľnou súčasťou dnešnej doby je internet. OA Čadca bola prvou strednou školou v regióne s pripojením na internet, ktorý od začiatku bezplatne sprístupnila študentom i v mimovyučovacom čase. Výdatným impulzom pre rozvoj počítačovej vybavenosti bol sponzorský dar firmy Hewlett-Packard v apríli 2001 - zariadenie novej odbornej učebne informatiky špičkovou technikou v hodnote
26 003 USD. V súčasnosti je škola zaradená v projekte INFOVEK a v spolupráci s firmou Microsoft ako školiace centrum MSITA (Microsoft IT academy) je pripravená poskytovať služby širokej verejnosti. Prvým krokom bolo zaškolenie všetkých vlastných pedagógov na prácu s PC (máme 100 %-nú gramotnosť pedagógov v oblasti využívania IKT).
Máme ambiciózny projekt sprístupniť širokej verejnosti náš informačný systém počas 24 hodín, konkrétne by sme chceli, aby sa každý rodič či žiak mohol v akúkoľvek hodinu pripojiť, aj z domu, na náš server a zistiť tak aktuálne
dianie na škole, študijné výsledky a mnoho iného. Tento projekt by mal umožniť využívanie IKT školy širokej verejnosti. Chceli by sme takto pomôcť zvýšiť vzdelanostnú úroveň v oblasti IKT našich študentov, rodičov, ale aj ich prarodičov, súrodencov a vlastne celej komunity.

Skryť Vypnúť reklamu


Hľadáme nové zdroje

Vedenie školy sa neustále usiluje o modernizáciu a skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu ako aj o lepšiu vybavenosť školy, a preto zapájaním sa do projektov z fondov EÚ získava ďalšie zdroje na financovanie.
V šk. roku 2003/2004 sme podali tieto projekty na čerpanie fondov z EÚ:
Základná infraštruktúra 3.1.1. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry - Rekonštrukcia
a modernizácia Obchodnej akadémie v Čadci - výsledok ešte nepoznáme.
Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov: Zvyšovanie komunikatívnych zručností v anglickom jazyku a ICT zručností učiteľov v rámci celoživotného vzdelávania - projekt nebol schválený.
Malé projekty cezhraničnej spolupráce CBC: Cezhraničná spolupráca medzi dvoma strednými školami regiónu Čadca - Žywiec - projekt bol schválený, už ho realizujeme.
Projekt Otvorená škola 2003 - realizovaný
Počítačový projekt Infovek Slovensko - realizovaný
Projekt Otvorená škola za oblasť športu - realizovaný

Záujem o štúdium na OA je veľký

Vzdelávaciemu procesu i záujmovej činnosti slúži v škole 17 kmeňových tried a 14 odborných učební (3 počítačové, 3 strojopisárne, 2 fiktívne firmy, 6 jazykových) a na oddych bufet, nápojový automat, oddychové kútiky či stolnotenisové stoly.
V súčasnosti má škola 21 tried, v ktorých študuje 693 žiakov.
Študijné odbory:
- ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
6317 6 obchodná akadémia
17 tried
6317 607 obchodná akadémia - bankovníctvo
3 triedy
- POMATURITNÉ DENNÉ DVOJROČNÉ ŠTÚDIUM
6292 6 hospodárska informatika
6314 6 cestovný ruch
1 trieda
Študijný odbor 6317 607 obchodná akadémia - bankovníctvo sa od roku 2004/2005 neotvára, študenti si budú môcť nahradiť orientáciu výberom odborných voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku.
Do budúcnosti pripravujeme zriadiť ekonomické lýceum.
Aj v prijímaní na štúdium sa OA správala vždy ústretovo (keď to umožnila legislatíva) a vždy prijímala študentov aj bez prijímacích skúšok. V tomto trende budeme pokračovať a na prijatie do 1. ročníka v budúcom školskom roku chceme využiť dobré výsledky žiakov ZŠ v celoštátnom testovaní MONITOR.
V šk. roku 2005/2006 môžeme prijať 170 žiakov (5 tried) v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia a bez prijímacích skúšok prijmeme žiakov s najlepšími výsledkami v MONITORE 2005. (Podrobné podmienky budú zverejnené).
O štúdium na OA je tradične veľký záujem a škola robí všetko pre to, aby si udržala dobré meno, ktoré v širokej verejnosti reprezentuje jej vysoká odborná úroveň, dobrá vybavenosť, príjemné priateľské ovzdušie a široké možnosti na rozmanitú záujmovú činnosť a oddych.

Nielen školou je študent živý

Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti sa škola venuje študentom aj v mimoškolskom čase a realizuje mnohé aktivity. Krédom našej školy je: "Ak nechceme, aby študenti siahli po droge, otvorme im telocvičňu, ihriská, zapájajme ich do mimoškolskej činnosti". Organizujeme športové súťaže na regionálnej úrovni - volejbal, basketbal, stolný tenis a pod. Študenti sa pravidelne zapájajú do osvetovo-propagačných akcií v meste i okrese (Nefajčiarsky deň, Deň boja proti rasizmu, Deň narcisov - študenti vyzbierali v šk. roku 2003/2004 Sk 31 680,-Sk,
Valentínska a vianočná kvapka krvi, do vedomostných súťaží, SOČ, olympiád, zúčastňujú sa kultúrnych podujatí. V súťažiach s okresnou a regionálnou pôsobnosťou obsadzujú popredné miesta. Na škole pracujú rôzne záujmové krúžky - internetový, písanie na počítači, volejbalový, basketbalový, stolnotenisový, futbalový turistický, matematický, ekonomický, redakčný, literárno-dramatický, nemeckého, anglického a francúzskeho jazyka. Študenti vydávajú časopisy: slovenský MIKS, anglický CRASH, nemecký HA-BLLAT a vydali literárne zborníky (vlastná tvorba študentov) Dotyky s poéziou I, II a Dotyky s prózou I. Literárne nadaní študenti získavajú významné ocenenia v okrese i mimo nášho regiónu - Literárne Šurany 2004 - 1. miesto, Novomeského Nitra 2004 - 1. miesto, O dúhovú lampu krajiny Zázračno 2004 - dve 1. miesta a iné. Boris Skotnický a Slavomíra Nekorancová v súťaži Tvoríme vlastnú knihu a ilustrovaným dielom básní s názovm "Štyri ročné obdobia v ľudskej mysli" získali na medzinárodnej súťaži v Poľsku 1. miesto.
V škole pracuje aj literárno-dramatický krúžok, ktorý sa pravidelne podieľa na príprave VIANOČNEJ AKADÉMIE a rôznych kultúrnych podujatí.
Vzťah k literatúre prejavili i počas besied s významnými autormi (M. Grupač, J. Majerník, D. Machala, P. Rankov), ale i ako divácka porota v rámci Palárikovej Rakovej.

Na našej škole vládne športový duch, študenti i my učitelia a zamestnanci školy sa zúčastňujeme na všetkých športových súťažiach a v poslednom období v okrese žneme samé úspechy. Veľkej obľube študentov sa tešia imatrikulačné večierky, stužkové slávnosti doma aj v zahraničí, exkurzie, školské výlety, návštevy kultúrnych podujatí.

Najčítanejšie na My Kysuce

Inzercia - Tlačové správy

 1. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 3. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 4. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 5. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 6. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 7. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 8. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 9. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
 10. Faktúra, ktorou sa zasadíte o zelenšiu budúcnosť
 1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 3. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 7 692
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 059
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 6 808
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 308
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 064
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 956
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 454
 8. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 2 409
 9. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 043
 10. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 819
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Kysuce - aktuálne správy

Vakcinačný tím bude očkovať už tento utorok.


47m

Počas tretej etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa cyklisti prehnali regiónom Kysúc.


21 h
Názov mesta bude zdobiť Palárikove námestie s fontánou

Rezbárske sympózium skončilo, výsledok bude zdobiť Palárikove námestie v Čadci.


23 h
Fontána na Palárikovom námestí opäť šumí.

Nové led osvetlenie je vo večerných hodinách pastvou pre oči.


17. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obchody si môžu vybrať režim.


22 h

Ako informoval portál Noviny.sk, osobné auto vletelo pod kamión, ktorý stál v odstavnom pruhu.


SITA 22 h

Dievča je vo vážnom stave.


22 h

Počas tretej etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa cyklisti prehnali regiónom Kysúc.


21 h

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu