Utorok, 24. máj, 2022 | Meniny má Ela

Vlastné fitness, workout či ihriská. Aj toto ponúka technická stredná škola

Ak máte doma tínedžera, s ktorým práve riešite, na ktorú strednú školu by sa mal prihlásiť, prinášame Vám prehľad noviniek a benefitov, ktoré ponúka táto moderná škola.

Stredná odborná škola technická v Čadci žiakom ponúka:

• pestrú ponuku odborov, s ktorými sa dokážeš uplatniť na našom i zahraničnom trhu práce v oblastí strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva

• možnosť výberu 4-ročného alebo 3-ročného štúdia a možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu na vlastnej škole

• príležitosť študovať v duálnom systéme, teda pripraviť sa na povolanie priamo vo firme, ktorá ťa po ukončení štúdia zamestná

• motivačnú finančnú odmenu za dobré výsledky (strojný mechanik, elektromechanik – silnoprúdová technika)

• garanciu odbornosti vzdelávania a zrenovované priestory školy, nové vybavenie pre učebne a dielne

• možnosť absolvovať zváračský kurz vo vlastnej zváračskej škole so zľavou z poplatku

• možnosť získať osvedčenie o spôsobilosti pre elektrotechnické odbory

• výhodnú geografickú polohu školy (autobusová aj vlaková doprava z viacerých smerov), žiaci nemusia ďaleko cestovať v nadväznosti na COVID 19

• kvalitne pripravených učiteľov a majstrov odbornej výchovy, ktorí sa sebe neustále pracujú

• moderné priestory na športovanie a oddych, ktoré môžeš využívať (fitness, workout, ihriská)

• rovnocenný a empatický prístup ku každému žiakovi, bez ohľadu na jeho sociálne zázemie

• odborný servis pre žiakov so špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou

• progresívny prístup ku vzdelaniu, výchove a práci

• možnosť stravovania v školskej jedálni a školskom bufete

Duálne vzdelávanie s významným zamestnávateľom na Slovensku Schaeffler Kysuce pre uchádzačov ponúka

• vzdelávanie podľa najmodernejších konceptov a dlhoročne overených nemeckých štandardov kvality prípravy žiakov

• výučba nových technológií v reálnych podmienkach firmy, osvojenie si výrobných procesov

• digitálne formy vzdelávania (e-learningy, live online tréningy, virtuálna a rozšírená realita), digitálne interaktívne pomôcky

• čerpanie finančných a nefinančných benefitov počas štúdia

• mesačná výplata už počas štúdia

• plynulý prechod do zamestnania

• vyššie nástupné platobné podmienky

• možnosť kariérneho rastu

Popri tradičnému odboru Mechanik nastavovač 2411 K ponúkame atraktívnu novinkou odbor špecialista na automatizáciu a e-mobilitu odbor Mechanik elektrotechnik 2697 K, ktorý bol vytvorený špeciálne pre potreby nových projektov e-mobility.

Termín uzávierky prihlášok vo firme Schaeffler Kysuce do systému duálneho vzdelávania je do 18.3.2021.

V prípade záujmu o štúdium v systéme duálneho vzdelávania tlačivo prihlášky nájdete na internetovej stránke www.schaeffler.sk v sekcii Kariéra/Vzdelávanie, prípadne môžete zástupcov firmy kontaktovať telefonicky na číslach 041/4205644 a 041/4205637.

Spolupráca školy s firmami, zamestnávateľskými zväzmi, komorami a programy motivácie

• Spolupráca s kvalitnými firmami má už dlhoročnú tradíciu, momentálne spolupracujeme so 40 firmami. (Schaeffler Kysuce, s.r.o., KIA Motors Slovakia, s.r.o., KINEX Bearings, a.s., MOBIS Slovakia s.r.o., KaT, s.r.o., MINEL s.r.o., Arenatech s.r.o., Pavol Polka, Enza s.r.o., Martin Sadlek - SMART ELEKTRO, Fajn inštalatér a mnoho ďalších)

• Žiaci končiacich ročníkov vykonávajú odborný výcvik priamo na pracoviskách týchto firiem a za svoju prácu majú možnosť získať odmenu.

• Firmy si touto cestou získavajú svojich budúcich zamestnancov a žiaci majú možnosť zoznámiť sa s firmou a získať pracovné návyky potrebné pre budúce povolanie.

• Škola spolupracuje okrem firiem aj so Slovenským zväzom výrobcov tepla pri príprave žiakov pre potrebu výrobcov tepla a energetiky. Patríme medzi dve školy na Slovensku, ktoré pripravujú takýchto absolventov.

• Absolventi odboru mechanik elektrotechnik v oblasti tepelno-technických a energetických zariadení majú po skončení štúdia zabezpečené zamestnanie na zmluvných pracoviskách. Je to oblasť, ktorá má veľkú perspektívu, vzhľadom k tomu, že energetika a hlavne úspory v energetike budú hlavnými smermi rozvoja tohto odvetvia aj v budúcnosti.

• Absolventi strojárskych a elektrotechnických odborov, ktorí úspešne absolvujú štúdium a dosiahnu príslušnú úroveň na záverečných a maturitných skúškach získajú k svojim dokladom o vzdelaní aj osvedčenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

• Žiaci vykonávajúci odborný rozvoj sú odmeňovaní na základe dohody o zabezpečovaní praktického vyučovania /formou odborného výcviku a odbornej praxe/ za produktívnu prácu. Odmeny sú vyplácané priamo vo firmách.

• Na základe spolupráce s firmou KIA Motors Slovakia Teplička nad Váhom a v súlade s jej vzdelávacím programom pre stredné školy sú žiaci zapojení do štipendijného programu firmy.

• Pre žiakov a ich rodičov každý rok poriadame Deň otvorených dverí.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri strednej odbornej škole technickej v Čadci

Hlavným cieľom COVaP je zabezpečovanie odborného vzdelávania a prípravy na výkon daného povolania a odborných činností. Vďaka COVaP majú žiaci zaručené:

• výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenia absolventov na trhu práce

• praktické odborné vzdelávanie a prípravu pre žiakov stredných odborných škôl

• motivovanie a oceňovanie (sebarealizácia žiakov, prezentácie prác žiakov na rôznych podujatiach, štipendiá so zamestnávateľmi, organizovanie voľného času pre žiakov formou mimoškolskej činnosti)

• poskytovanie odborného poradenstva vo všetkých odboroch, v ktorých sa zabezpečuje odborné vzdelávanie a príprava

Súvisiaci článok Učitelia a rodičia pozor, zásadné zmeny pri prijímačkách na stredné školy Čítajte 

Pre školský rok 2021/22 sú pre žiakov v ponuke nasledovné študijné a učebné odbory

Študijné odbory (4 roky, výučný list+ maturita):

2411 K mechanik nastavovač

Absolvent ovláda obsluhu počítačom riadených CNC obrábacích strojov, ich programovanie a nastavovanie vo výrobných firmách napríklad Schaeffler KNM, KIA Teplička nad Váhom, KINEX KNM KINEX Bytča a iné. V tomto odbore je aj možnosť duálneho vzdelávania.

2413 K mechanik strojov a zariadení

Je kvalifikovaný odborný technický pracovník, ktorý samostatne opravuje, zostavuje, nastavuje, skúša a reviduje široký sortiment prístrojov, strojov a zariadení. Zvláda diagnostikovanie a odstraňovanie porúch pri dodržiavaní predpisov. Vie vykonávať opravy strojov a zariadení, ich montáž a demontáž. Absolvent získa zváračský preukaz.

2697 K mechanik elektrotechnik

V oblasti informačné technológie vie samostatne zostaviť a opraviť PC techniku, s ktorou dokáže výborne pracovať.

V oblasti silnoprúdová technika pozná spôsob výroby, využitia a rozvodu elektrickej energie od zdroja až po elektrický spotrebič, môže robiť rozvody elektrickej inštalácie v budovách.

V oblasti tepelnotechnické a energetické zariadenia pozná spôsob výroby, využitia a rozvodu elektrickej a tepelnej energie. Môže pracovať v teplárni, kotolni alebo výmenníkovej stanici. Vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa osvedčenie na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach i zváračský preukaz. V tomto odbore je aj možnosť duálneho vzdelávania.

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Absolvent vie vykonávať montáže jednotlivých rozvodných systémov inžinierskych sieti (verejnej a vnútornej kanalizácie, vodovodu, vykurovacích systémov, rozvodu plynu, kotolne, výhrevne, teplárne), pozná vlastnosti druhov palív a energie, spôsoby ich využívania.

Učebné odbory (3 roky, výučný list):

2464 H strojný mechanik

Je schopný pracovať na konvenčných strojoch, ovláda práce s ručným a strojovým opracovaním súčiastok, montážou, demontážou a skúšaním. Vie obsluhovať zváracie zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom a rezanie kyslíkom. Absolvent získa zváračský preukaz.

2487 H 01 autoopravár – mechanik

Je odborný pracovník, schopný samostatne pracovať na údržbe, servise a oprave cestných motorových vozidiel, pozná dielenskú dokumentáciu výrobcu a technologické postupy. Pri práci je schopný použiť štandardnú meraciu a diagnostickú techniku.

2683 H11 elektromechanik – silnoprúdová technika

Absolvent získa vedomosti pre prácu s elektrickými zariadeniami, ovláda spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, základy riadenia a merania v silnoprúdovej technike. Ovláda funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov a vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa "Odbornú spôsobilosť v elektrotechnike".

3678 H inštalatér

Samostatne vie vykonávať inštalatérske práce v objektoch bytovej a priemyselnej výstavby – montáž a demontáž domovej kanalizácie, klásť kanalizačné potrubie pre teplú a studenú vodu, vykonávať tlakové skúšky tesnosti, montovať všetky druhy ústredného vykurovania a rozvodu plynu . V tomto odbore získa zváračský preukaz.

Nadstavbové štúdium (2 roky, denná forma, maturita):

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

Absolventi sú pripravení pracovať vo firmách ako technik konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru.

2675 L 03 elektrotechnika – elektrotechnické zariadenia

Absolvent pozná spôsoby výroby, využitia a rozvodu elektrickej energie. Vie zostaviť, opraviť široké spektrum elektrotechnických a elektronických zariadení z oblasti audiotechniky, videotechniky, automatizačnej a riadiacej techniky.

Ponuka ďalšieho vzdelávania:

Základné kurzy zvárania:

• Základný kurz ručného zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou Z - E1

• Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom Z - G1

• Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou Z - M1

• Úradné skúšky podľa normy STN EN 287-1

• 311 - zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom

• 111 - oblúkové zváranie obalenou elektródou v skupine materiálov W01 - nelegované nízko uhlíkové ocele

• Kurzy obsluhy CNC strojov (Riadiace systémy: SINUMERIK 840 D, HEIDENHAIN 426, FANUC)

Pre viac informácií a podmienky prijatia klikaj na www.sostca.sk, píš na info@sostca.sk alebo sleduj SOŠ-technická Čadca na Facebooku.

Najčítanejšie na My Kysuce

Inzercia - Tlačové správy

 1. Chceš prácu v IT?
 2. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 3. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie
 4. VELUX zmapoval kvalitu interiérov slovenských domácností
 5. LAMINA PREŠOV pokrýva strechy a fasády už 33 rokov
 6. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 7. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 8. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 1. Chceš prácu v IT?
 2. VELUX zmapoval kvalitu interiérov slovenských domácností
 3. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie
 4. ZŠ v Moldave nad Bodvou bola súčasťou projektu ENGIE Eco školy
 5. Zelenší dvor pre ZŠ Hviezdoslava vďaka projektu ENGIE Eco školy
 6. Príďte si vychutnať výstavu ilustrácií pre deti
 7. Liptovský Mikuláš: V našom meste pes neskapal
 8. LAMINA PREŠOV pokrýva strechy a fasády už 33 rokov
 1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 5 020
 2. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 3 120
 3. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 2 975
 4. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 289
 5. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 1 814
 6. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 663
 7. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 1 017
 8. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely 913

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: Šport: Košický Peace Half Marathon vyhrala dvojnásobná olympionička
 2. Martin Greguš: Matovičove diktátorské chúťky
 3. Inštitút strategických politík: Podnestersko sa môže stať novým frontom v agresii Ruska proti Ukrajine
 4. Věra Tepličková: Náš minister Kim ide ako pílka...
 5. Martina Kotúčová: Americké sebevědomí
 6. Ján Valchár: Zombíci, Skywalkeri a Terminátori na Ukrajine alebo Je máj, dajte nám ryžu!
 7. Michal Rodziňák: VC Španielska F1: Začína byť horúco
 8. ADRA Slovensko: Projekt potravinovej sebestačnosti v Ugande v plnom prúde
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 386
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 521
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 5 826
 4. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 4 865
 5. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 204
 6. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 2 432
 7. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 2 367
 8. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 2 183
 1. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 3. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 7. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 8. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Kysuce - aktuálne správy

V devätnástich majstrákoch sa desaťkrát radoval z víťazstva Tatran, FK len päť.

Vyzliekol by Jarabica pri oslave gólu dres?


9 h
O víťazstve Čierneho na pôde Radôstky rozhodol Peter Puček (vpravo v čiernom).

Zmaže ešte Vysoká päťbodovú stratu?


10 h
Jitka Konáriková, riaditeľka Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu.

Dištančné vyučovanie bolo náročné pre žiakov aj učiteľov.


16 h
Slovan vyhral rozdielom troch tried.

Olešná a Radoľa pokračujú vo výbornej jari.


Ema Materanková 18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Namiesto futbalu išli kamarátovi na pohreb.


15 h

KHL nie, vyjde NHL? Ani s AHL by vraj nestratil.


22. máj

Pásový opar pripúta na nemocničné lôžko až 700 pacientov ročne.


14. máj

Stĺpy začali montovať v piatok. Dôvodom je arogancia vodičov.


16 h

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: Šport: Košický Peace Half Marathon vyhrala dvojnásobná olympionička
 2. Martin Greguš: Matovičove diktátorské chúťky
 3. Inštitút strategických politík: Podnestersko sa môže stať novým frontom v agresii Ruska proti Ukrajine
 4. Věra Tepličková: Náš minister Kim ide ako pílka...
 5. Martina Kotúčová: Americké sebevědomí
 6. Ján Valchár: Zombíci, Skywalkeri a Terminátori na Ukrajine alebo Je máj, dajte nám ryžu!
 7. Michal Rodziňák: VC Španielska F1: Začína byť horúco
 8. ADRA Slovensko: Projekt potravinovej sebestačnosti v Ugande v plnom prúde
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 386
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 521
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 5 826
 4. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 4 865
 5. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 204
 6. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 2 432
 7. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 2 367
 8. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 2 183
 1. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 3. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 7. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 8. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu