Sobota, 13. august, 2022 | Meniny má Ľubomír

Dnes na návšteve v Meste krásnO nad kysucou

Pre Krásno nad Kysucou je jesenné obdobie spojené s dvoma výročiami – vznik obce, ktorý sa datuje od roku 1325 a vyhlásenie obce za mesto v roku 2001. Pri tejto príležitosti sme položili niekoľko otázok primátorke mesta Daniele Plánkovej.


Dvojnásobný jubilant


Ktoré najzávažnejšie problémy bolo potrebné riešiť pred vyhlásením obce za mesto ?
Popri iných prácach bola závažným problémom dostavba kultúrneho domu. Išlo o dlhodobo rozostavanú rozsiahlu stavbu, ktorá pre chýbajúce financie   chátrala. Ozvali sa hlasy o jej bezplatné odovzdanie podnikateľom napriek tomu, že v stavbe bolo vložených 15 mil. Sk. Nakoniec zastupiteľstvo schválilo návrh, podľa ktorého bola časť priestorov odovzdaná štátnej kultúre pre zriadenie Kysuckého múzea s protihodnotou prevodu bývalej Vlčovskej školy na obec. Obec školu odpredala a tržbu vložila do dostavby. Drevený materiál zabudovaný v stavbe obec získala bez úhrady z KDZ na úkor dane z nehnuteľností. Prostriedky boli získané aj odpredajom nedokončených priestorov pre byty a reštauráciu. Dotácia zo štátu bola 1,4 milióna Sk. Zbytok potrebných prostriedkov na dostavbu (3 milióny Sk) obec vykryla úverom. Prevažná časť kultúrneho domu tak zostala zachovaná pre kultúrne účely. Iné závažné problémy boli spojené s novou bytovou výstavbou. Bytový dom s 24 bytmi sa začal stavať podľa smernice MVaRR SR, kde štát poskytol dotáciu 500 tisíc Sk na byt, ak byty budú 15 rokov nájomné. 375 tisíc Sk na trojizbový byt uhradili užívatelia bytov ako zálohové nájomné a predplatenie bytu. Zbytok nákladov 150 tis. na byt uhradilo mesto. V priebehu výstavby sa zmenila smernica – do bytovej výstavby nebolo možné vkladať prostriedky užívateľov bytov, byty museli zostať nájomné 30 rokov, zvýšilo sa nájomné, aby obce ním mohli splácať úvery na bytovú výstavbu, časť bytov mala byť poskytnutá
štátnym zamestnancom. Nastal tlak zo strany okresného a krajského úradu na zmenu štýlu výstavby na podmienky novej smernice. Pre obec bolo nevýhodné vracať vklad užívateľom vrátane úrokov z pôžičiek, brať úver a predlžovať termín dostavby. Spor vyriešilo ministerstvo tak, že rozostavaná bytová výstavba sa ukončila za podmienok, za ktorých bola začatá.
Ako pokračoval rozvoj už mesta v nasledujúcich rokoch do súčasného obdobia?
K zlepšeniu vzhľadu mesta prispelo položenie dlažby v okolí kultúrneho domu a mestského úradu, pri autobusových zastávkach a na parkoviskách a chodníkoch.Bolo treba urobiť aj práce, ktoré nebolo vidieť. Patrili k nim odkanalizovanie ulíc Mládežnícka, Lazná a Hôrky s množstvom problémov pre stiesnené pomery alebo skalnaté podložie, výmeny skupinových vodovodov Kalinov pre finančnú náročnosť realizované po častiach, rekonštrukčné práce v mestskej kotolni, väčšie opravy mechanizmov mesta, mestského rozhlasu a verejného osvetlenia, rekonštrukcie vodovodov a ciest v osadách a iné práce. Bola dobudovaná káblová televízia v centre mesta a postavený vysielač pre televízne vysielanie vzduchom tzv. systémom MMDS pre centrum aj miestne časti. V budove požiarnej zbrojnice bola zosilnená statika a obnovená fasáda. Na mestskom úrade došlo k rekonštrukčným prácam vo vnútri budovy. V schátralom stave delimitáciou mesto prevzalo aj dom s opatrovateľskou službou. Nakoľko mesto pripravilo projektovú dokumentáciu na jeho prístavbu a nadstavbu, rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu tu nemalo význam realizovať. V tomto roku sa dom odkanalizuje cez Hálkovu ulicu s možnosťou napojenia aj okolitých rodinných domov.
V súčasnosti realizujeme nadstavbu a stavebné úpravy sociálnej bytovky. Získame tak 24 prevažne dvojizbových bytov. Byty budú určené pre mladé rodiny s nižšími príjmami, ktoré nemajú možnosť vlastného obstarania bývania. Nadstavbou zdravotného strediska bytmi do osobného vlastníctva realizovanej stavebníkmi sa dokončuje 12 bytových jednotiek. Mesto pripravilo projekt jednotnej úpravy vonkajšej fasády a terénnych úprav budovy zdravotného strediska vrátane bytov. Termín jeho realizácie je závislý od dohody viacerých  vlastníkov v objekte s rôznymi finančnými možnosťami dostavby. Je pripravená lokalita pre individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov v miestnej časti Zákysučie. K odpredaju pozemkov sa pristúpi po vybudovaní ochrannej hrádze od rieky Kysuca k zabezpečeniu lokality pred povodňou, čo je Povodím Váhu potvrdené až na rok 2007. V roku 2002 mestá a obce  zo zákona prevzali do vlastníctva a správy základné a materské školy. Boli v zlom technickom stave. Okrem menších opráv sa v nich muselo pristúpiť  aj k rozsiahlym rekonštrukciám. Zrekonštruovaná bola materská škola na Lesníckej ulici vrátane výmeny okien a fasády. V Základnej škole Kalinov sa zrealizovala nadstavba krovu s novou krytinou. Toho času prebieha rekonštrukcia školského pavilónu B Základnej školy Struhy v centre s nadstavbou krovu, novou krytinou, výmenou okien a fasády. Z pripravených a prebiehajúcich akcií stoja za zmienku: komunikácia k osade Gavlasov a k uvažovanej druhej železničnej zastávke Krásno nad Kysucou – mesto (na zriadenie zastávky je pripravená projektová dokumentácia. Jej realizácia môže prichádzať do úvahy po ukončení stavby Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou), asfaltovanie ciest po realizácii vodovodných prípojok, úsek plynofikácie k novostavbám Kalinov,  umiestnenie zariadení detských ihrísk v materskej škole a na sídlisku a viaceré opravy a údržba. Z pripravenej projektovej dokumentácie treba spomenúť projekt prestavby mestskej kotolne na dvojpalivovú (plyn, drevný odpad) k vydaniu stavebného povolenia a uplatneniu žiadosti o finančnú dotáciu na realizáciu prác. S už uplatnenou žiadosťou je pripravený projekt priemyselný park na  dobudovanie inžinierskych sietí v priemyselnej zóne Horné Krásno, kde sa postupne rozbieha nová výroba a vytvárajú sa pracovné príležitosti.
Postačujú zdroje mesta na spomínané práce a činnosti alebo si mesto vypomáha úverom?
Hospodárenie mesta a práce sú vedené tak, aby nebolo treba brať úver. Tiež  podávame žia
dosti o dotácie a príspevky na štátne orgány a štrukturálne fondy. Aj keď dotácií a príspevkov nebolo veľa, predsa boli – na kanalizáciu, vodovod, územný plán, zabezpečovacie práce počas snehovej kalamity a odstraňovanie škôd po nej, príspevky pre deti v hmotnej núdzi, príspevky z úradu práce na aktivačnú činnosť, absolventskú prax, dočasné či trvale vytvorené pracovné miesta a príspevky na školské akcie. Vďaka uvedeným postupom mesto nemá v súčasnom období žiaden úver. S prípadným úverom sa počíta pri zabezpečení stanovených vlastných  zdrojov mesta v prípade vyhovenia požiadavkám mesta zo štrukturálnych fondov.Územný plán je pripravený
Podľa stavebného zákona majú mať sídla nad 2 tisíc obyvateľov spracované územné plány.  Ich spracovanie je finančne a časovo náročná úloha pozostávajúca z viacerých etáp. Mesto má spracovaný návrh územného plánu ako záverečnú etapu. Naviac má spracované zadanie pre ÚP zón – centrálna mestská zóna a priemyselný park. Pripravuje dodatok k schválenému návrhu ÚP z dôvodu zmeny projektu diaľnice so zapracovaním požiadaviek mesta (štátna cesta I. triedy nebude viesť cez centrum mesta podľa pôvodného plánu, ale obchvatom povedľa diaľnice, v rámci projektu bude riešené prepojenie priemyselnej zóny Dolné Krásno na novovybudovanú štátnu cestu, čím sa odbúra doprava nákladných vozidiel cez centrum).


Kultúrny život v meste
V oblasti kultúry pod mesto spadá činnosť knižnice, kina a folklórnej skupiny, ktoré napriek strate mesto financuje. V kinosále kultúrneho domu sú okrem premietania filmov poriadané rôzne kultúrne podujatia. K tradičným patria vystúpenia ku Dňu matiek a úcty k starším občanom. V meste pôsobí miestna dychovka a folklórny súbor Drevár, ktorý vo vlastných priestoroch poriada tanečné zábavy pre mladých ľudí a na pozvanie mesta vystúpenia pri rôznych podujatiach. Kultúrne vystúpenia pripravujú aj žiaci Základnej školy Struhy, materskej školy a základnej umeleckej školy. V reštaurácii TJ sú poriadané mládežnícke diskotéky. V bývalom kine Lipa vyvíja kultúrnu činnosť Farské pastoračné centrum so súbormi Makabi a Vtáčatá. V kinosále kultúrneho domu každoročne poriada hudobné podujatie –Gospelove dni. Kultúrnu činnosť vyvíja aj Zväz invalidov a Klub dôchodcov, ktorým mesto tiež poskytlo priestory.


Športovci nezaháľajú
V športovej činnosti prevláda futbal s piatimi mužstvami. Vďaka obetavej práci tajomníka futbalového oddielu a trénerov  dosahuje dobré výsledky. V súčasnom období sa priaznivo prezentuje A mužstvo postupom do III. ligy.  S dobrými výsledkami vyvíja svoju činnosť aj oddiel vzpierania. Lyžiarsky oddiel udržiava a prevádzkuje lyžiarsky vlek v Kalinove. Mesto na športovú činnosť vynakladá ročne 950 tisíc Sk, z toho na futbal, vrátane údržby ihriska, 900 tisíc korún. Finančné prostriedky od sponzorov sú nad rámec financovania mesta. V oblasti športu sa stalo tradičným obľúbené športové podujatie v cestnom behu „Krásňanská desiatka“. V tomto roku - 12.11. sa uskutoční jeho 23. ročník.


Chcú postaviť novú tribúnu
V letnom období 2006 došlo k požiaru tribúny na štadióne TJ. Napriek včasnému a obetavému zásahu požiarnikov HaZZ Čadca, MHZ z Krásna a susedných obcí, ktorým patrí poďakovanie, drevená tribúna celá zhorela. Zachránila sa len murovaná časť s plynovou kotolňou. Mesto dočasne zabezpečilo priestory pre činnosť futbalového oddielu v ubytovni v areáli TJ. Zároveň získava projekt pre stavebné povolenie k príprave stavby novej tribúny a uplatneniu žiadosti o dotáciu na príslušné orgány. Pre prípadnú dotáciu a možné príspevky zriaďuje osobitný účet.„Aj touto cestou by som chcela poďakovať poskytovateľom dotácií a príspevkov a tiež za spoluprácu úradom, organizáciám a všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj obce a mesta. Dovoľujem si pozvať ich na podujatia mesta pri príležitosti výročí – v nedeľu 17.9.2006 v dopoludňajších hodinách na Krasňanský jarmok a poobede o 15. hodine na  kultúrne vystúpenia v kinosále kultúrneho domu.”
Daniela Plánková,
primátorka mesta Krásno nad Kysucou

Najčítanejšie na My Kysuce

Inzercia - Tlačové správy

 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 4. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 6. Prehľad a automatizácia
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 8. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 547
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 12 449
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 11 261
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 631
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 5 689
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 666
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 287
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 2 746

Blogy SME

 1. Katarína Chudá: Amrita Sher-gil: škandalózny život indickej maliarky
 2. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3
 3. Štefan Vidlár: My dúchotci
 4. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 3 - Budatínsky hrad. Exteriér a park.
 5. Maťo Chudík: Nedopovedané príbehy
 6. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 8. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 732
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 123
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 11 430
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 565
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 817
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 7 006
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 665
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 366
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Kysuce - aktuálne správy

Obec Skalité a Farská charita Skalité spojili sily pre pomoc ľuďom v núdzi.

PET fľaše by mali končiť v zberných automatoch, mnoho z nich putuje do koša.


26m
Dobré správy z MY

Stop negatívnym správam. Posielame výber pozitívnych a zaujímavých článkov z rôznych regiónov po celom Slovensku.


11. aug
Baner na moste hovorí o prerušení prác z dôvodov na strane investora.

Poškodenie mosta je väčšie, než sa predpokladalo.


18 h

Príďte sa zabaviť, zatancovať si a zaspievať známe šlágre.


Redakcia 18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Ak nosíte vodu z potoka vo vedrách, nič sa nedeje, ak využijete čerpadlo bez schválenia štátnej vodnej správy, ide o nepovolený odber, hrozí vám pokuta.


12. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Prenasledovaný šofér nakoniec havaroval.


11. aug

Blogy SME

 1. Katarína Chudá: Amrita Sher-gil: škandalózny život indickej maliarky
 2. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3
 3. Štefan Vidlár: My dúchotci
 4. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 3 - Budatínsky hrad. Exteriér a park.
 5. Maťo Chudík: Nedopovedané príbehy
 6. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 8. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 732
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 123
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 11 430
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 565
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 817
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 7 006
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 665
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 366
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu