Pondelok, 14. jún, 2021 | Meniny má VasilKrížovkyKrížovky

Škola iná ako ostatné

Obchodná akadémia v Čadci je najstaršou odbornou školou na Kysuciach. Vznikla 1. septembra 1945 ako Štátna obchodná škola v Čadci (najskôr dvojročná), od 1. septembra 1958 bola premenovaná na strednú ekonomickú školu (SEŠ) a od 1. septembra 1990 nesie názov obchodná akadémia (OA). Na budúci rok oslávi 60. výročie.

Od svojho založenia patrila medzi dôležité inštitúcie regiónu a ukončilo ju viac ako 6 tisíc absolventov - mnohí sa stali úspešnými a významnými osobnosťami hospodárskeho, politického a spoločenského života. Naším cieľom je pripraviť mladých ľudí - študentov tak, aby sa mohli uplatniť na jednotnom európskom trhu a zároveň mohli pružne reagovať na neustále sa meniacu situáciu v spoločnosti. Dôležitým sa stalo pripraviť ich na celoživotné vzdelávanie, a tým aj celoživotnú zamestnanosť. Uplatnia sa najmä v oblasti ekonomických, finančných a administratívnych činností, v podnikateľských subjektoch, v rozpočtových a príspevkových organizáciách alebo v cestovnom ruchu. Mnohí si založia vlastné firmy.
Po rokoch strávených v mnohých prenajatých - i provizórnych priestoroch má škola od 1. septembra 1998 vlastnú modernú budovu. Objekt školy má tri celky, ktoré sú spolu prepojené - telocvičňa s posilňovňou, učebňová časť a jedáleň. K areálu školy patria aj školské ihriská, ktoré nie sú ešte dobudované pre nedostatok finančných prostriedkov.
Obchodná akadémia patrí medzi školy - novátorky: všetky zmeny, ktoré prináša súčasný hektický spoločenský a hospodársky život, uvádza do praxe.
Pre potreby rozvíjajúceho sa finančného sektora zaviedla študijný odbor bankovníctvo, neskôr pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium, v spolupráci s úradom práce realizuje bohaté vzdelávacie aktivity - školenia a rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva, práce na PC, písania na stroji a na počítači, komunikatívnych zručností v anglickom jazyku, na ktoré má akreditáciu MŠ SR, spolupracuje s Akadémiou vzdelávania v Čadci a ďalšími inštitúciami a podnikmi.

Skryť Vypnúť reklamu


Aj za hranicami Slovenska

Mimoškolské akcie študentov zabezpečujeme na základe dobrovoľnosti študentov a učiteľov.
Sme zapojení do medzinárodnej podnikateľskej hry EÚ "Enterprise Europen Bussiness Game". Do súťaže sú zapojení študenti 3. ročníka - niekoľko štvorčlenných družstiev. V tomto školskom roku budú do súťaže zapojené štáty: Dánsko, Anglicko, Škótsko, Taliansko, Chorvátsko, Česko, Fajerské ostrovy a Slovensko. V minulom školskom roku sa zúčastnilo naše víťazné družstvo finálneho mítingu v Ostrave v Českej republike. V projekte pokračujeme aj tento rok.
Tak ako v uplynulom školskom roku aj v tomto zapojíme študentov do súťaže Európa v škole - SMER SPOJENÁ EURÓPA - Výzva pre občanov 21. storočia, Olympiády ľudských práv, súťaž Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Budeme pokračovať na projekte YOUTH-LIME TREE, do ktorého sú zapojení študenti z Belgicka, Estónska, Portugalska a Islandu.
Pripravili sme projekt financovaný z Fondu Malých projektov cezhraničnej spolupráce PHARE - v rámci ktorého spolupracujeme so SOŠ v Žywci. Blízkosť hraníc s Poľskou republikou i existenciu Euroregiónu Beskydy nemohla škola nevyužiť. Vlani spolu s poľskou školou Zespol szkol ekonomiczno-gastronomicznych Žywiec vypracovala zrkadlový projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PHARE. Bol úspešný a s jeho realizáciou sme začali v tomto školskom roku. Jeho cieľom je podporovať stretnutia mládeže
z oboch spomenutých škôl, aby sa dozvedeli čo najviac o postojoch svojich rovesníkov, aby si uvedomili, že patria do veľkej európskej komunity. Viacero spoločných aktivít potvrdilo, že študenti i pedagógovia našli k sebe cestu a položili základ budúcej spolupráce.
Škola je zapojená do projektu SOCRATES - COMENIUS1 - Príprava na pracovný život v Európe. Prvý cyklus - spoluprácu škôl z Nemecka, Nórska a Ta-
lianska v anglickom jazyku sme úspešne skončili minulý školský rok a v tomto školskom roku sme začali pracovať na novom projekte v nemeckom jazyku so školami z Nemecka, Sicílie a Poľska s témou "Pracovný život v horách", ktorý je zameraný na prezentáciu nášho regiónu zimných lyžiarskych stredísk, ako aj priblíženie zvykov a obyčajov regiónu. Dôležitú súčasť tvorí aj zapojenie postihnutých študentov do nového európskeho sveta práce.
Naďalej budeme spolupracovať s Obchodnou akadémiou v Českom Těšíne a talianskou strednou školou z Conegliana v oblasti športovej, kultúrnej, vzdelávacej a pod. Budeme pokračovať v projektoch Infovek a Klokan. Vytvoríme podmienky pre zapájanie študentov do SOČ, olympiád, športových a ostatných súťaží.
Kráčame s dobou a stačíme jej

Skryť Vypnúť reklamu

Dnešná doba je poznamenaná nevídaným rozmachom počítačov vo všetkých odvetviach. Preto treba priority vzdelávania zamerať týmto smerom. Nový trend si plne uvedomujeme a postavili sme informatiku na prvé miesto v rebríčku (počítačová gramotnosť). Svedčí o tom aj vybavenie školy výpočtovou technikou: všetky počítačové učebne po 13 - 14 počítačov v konfigurácii s 800 MHz, duronmi až po 2,2 GHz, pentiá, počítače v strojopisárňach, v kabinetoch a samozrejme v celej administratíve. Počítače sú prepojené 100 Mb sieťou.
Neodmysliteľnou súčasťou dnešnej doby je internet. OA Čadca bola prvou strednou školou v regióne s pripojením na internet, ktorý od začiatku bezplatne sprístupnila študentom i v mimovyučovacom čase. Výdatným impulzom pre rozvoj počítačovej vybavenosti bol sponzorský dar firmy Hewlett-Packard v apríli 2001 - zariadenie novej odbornej učebne informatiky špičkovou technikou v hodnote
26 003 USD. V súčasnosti je škola zaradená v projekte INFOVEK a v spolupráci s firmou Microsoft ako školiace centrum MSITA (Microsoft IT academy) je pripravená poskytovať služby širokej verejnosti. Prvým krokom bolo zaškolenie všetkých vlastných pedagógov na prácu s PC (máme 100 %-nú gramotnosť pedagógov v oblasti využívania IKT).
Máme ambiciózny projekt sprístupniť širokej verejnosti náš informačný systém počas 24 hodín, konkrétne by sme chceli, aby sa každý rodič či žiak mohol v akúkoľvek hodinu pripojiť, aj z domu, na náš server a zistiť tak aktuálne
dianie na škole, študijné výsledky a mnoho iného. Tento projekt by mal umožniť využívanie IKT školy širokej verejnosti. Chceli by sme takto pomôcť zvýšiť vzdelanostnú úroveň v oblasti IKT našich študentov, rodičov, ale aj ich prarodičov, súrodencov a vlastne celej komunity.

Skryť Vypnúť reklamu


Hľadáme nové zdroje

Vedenie školy sa neustále usiluje o modernizáciu a skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu ako aj o lepšiu vybavenosť školy, a preto zapájaním sa do projektov z fondov EÚ získava ďalšie zdroje na financovanie.
V šk. roku 2003/2004 sme podali tieto projekty na čerpanie fondov z EÚ:
Základná infraštruktúra 3.1.1. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry - Rekonštrukcia
a modernizácia Obchodnej akadémie v Čadci - výsledok ešte nepoznáme.
Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov: Zvyšovanie komunikatívnych zručností v anglickom jazyku a ICT zručností učiteľov v rámci celoživotného vzdelávania - projekt nebol schválený.
Malé projekty cezhraničnej spolupráce CBC: Cezhraničná spolupráca medzi dvoma strednými školami regiónu Čadca - Žywiec - projekt bol schválený, už ho realizujeme.
Projekt Otvorená škola 2003 - realizovaný
Počítačový projekt Infovek Slovensko - realizovaný
Projekt Otvorená škola za oblasť športu - realizovaný

Záujem o štúdium na OA je veľký

Vzdelávaciemu procesu i záujmovej činnosti slúži v škole 17 kmeňových tried a 14 odborných učební (3 počítačové, 3 strojopisárne, 2 fiktívne firmy, 6 jazykových) a na oddych bufet, nápojový automat, oddychové kútiky či stolnotenisové stoly.
V súčasnosti má škola 21 tried, v ktorých študuje 693 žiakov.
Študijné odbory:
- ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
6317 6 obchodná akadémia
17 tried
6317 607 obchodná akadémia - bankovníctvo
3 triedy
- POMATURITNÉ DENNÉ DVOJROČNÉ ŠTÚDIUM
6292 6 hospodárska informatika
6314 6 cestovný ruch
1 trieda
Študijný odbor 6317 607 obchodná akadémia - bankovníctvo sa od roku 2004/2005 neotvára, študenti si budú môcť nahradiť orientáciu výberom odborných voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku.
Do budúcnosti pripravujeme zriadiť ekonomické lýceum.
Aj v prijímaní na štúdium sa OA správala vždy ústretovo (keď to umožnila legislatíva) a vždy prijímala študentov aj bez prijímacích skúšok. V tomto trende budeme pokračovať a na prijatie do 1. ročníka v budúcom školskom roku chceme využiť dobré výsledky žiakov ZŠ v celoštátnom testovaní MONITOR.
V šk. roku 2005/2006 môžeme prijať 170 žiakov (5 tried) v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia a bez prijímacích skúšok prijmeme žiakov s najlepšími výsledkami v MONITORE 2005. (Podrobné podmienky budú zverejnené).
O štúdium na OA je tradične veľký záujem a škola robí všetko pre to, aby si udržala dobré meno, ktoré v širokej verejnosti reprezentuje jej vysoká odborná úroveň, dobrá vybavenosť, príjemné priateľské ovzdušie a široké možnosti na rozmanitú záujmovú činnosť a oddych.

Nielen školou je študent živý

Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti sa škola venuje študentom aj v mimoškolskom čase a realizuje mnohé aktivity. Krédom našej školy je: "Ak nechceme, aby študenti siahli po droge, otvorme im telocvičňu, ihriská, zapájajme ich do mimoškolskej činnosti". Organizujeme športové súťaže na regionálnej úrovni - volejbal, basketbal, stolný tenis a pod. Študenti sa pravidelne zapájajú do osvetovo-propagačných akcií v meste i okrese (Nefajčiarsky deň, Deň boja proti rasizmu, Deň narcisov - študenti vyzbierali v šk. roku 2003/2004 Sk 31 680,-Sk,
Valentínska a vianočná kvapka krvi, do vedomostných súťaží, SOČ, olympiád, zúčastňujú sa kultúrnych podujatí. V súťažiach s okresnou a regionálnou pôsobnosťou obsadzujú popredné miesta. Na škole pracujú rôzne záujmové krúžky - internetový, písanie na počítači, volejbalový, basketbalový, stolnotenisový, futbalový turistický, matematický, ekonomický, redakčný, literárno-dramatický, nemeckého, anglického a francúzskeho jazyka. Študenti vydávajú časopisy: slovenský MIKS, anglický CRASH, nemecký HA-BLLAT a vydali literárne zborníky (vlastná tvorba študentov) Dotyky s poéziou I, II a Dotyky s prózou I. Literárne nadaní študenti získavajú významné ocenenia v okrese i mimo nášho regiónu - Literárne Šurany 2004 - 1. miesto, Novomeského Nitra 2004 - 1. miesto, O dúhovú lampu krajiny Zázračno 2004 - dve 1. miesta a iné. Boris Skotnický a Slavomíra Nekorancová v súťaži Tvoríme vlastnú knihu a ilustrovaným dielom básní s názovm "Štyri ročné obdobia v ľudskej mysli" získali na medzinárodnej súťaži v Poľsku 1. miesto.
V škole pracuje aj literárno-dramatický krúžok, ktorý sa pravidelne podieľa na príprave VIANOČNEJ AKADÉMIE a rôznych kultúrnych podujatí.
Vzťah k literatúre prejavili i počas besied s významnými autormi (M. Grupač, J. Majerník, D. Machala, P. Rankov), ale i ako divácka porota v rámci Palárikovej Rakovej.

Na našej škole vládne športový duch, študenti i my učitelia a zamestnanci školy sa zúčastňujeme na všetkých športových súťažiach a v poslednom období v okrese žneme samé úspechy. Veľkej obľube študentov sa tešia imatrikulačné večierky, stužkové slávnosti doma aj v zahraničí, exkurzie, školské výlety, návštevy kultúrnych podujatí.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 2. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 3. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy
 4. Hudbou proti holorubom.
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 6. Ako sa mení dynamika firiem?
 7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 8. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 9. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Ako sa mení dynamika firiem?
 2. Hudbou proti holorubom.
 3. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 4. Pečeň je priamo zodpovedná za stav vášho imunitného systému
 5. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 6. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 7. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 9. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 10. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 11 149
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 10 150
 3. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 8 930
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 8 628
 5. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 8 586
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 8 410
 7. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 920
 8. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 7 723
 9. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 275
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 6 339
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Kysuce - aktuálne správy

Prešiel rok a veriaci sa opäť stretli na Vartovke v kaplnke zasvätenej Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.


10 h
Rozhľadňa s výhľadom na štyri hrady

V marci 2018 bola postavená rozhľadňa na nádhernom vyhliadkovom mieste nad obcou Strečno. Z tohto skalného brala budete pozorovať najkrajšie miesta v okolí.


11. jún
Róbert Boženík ako mladší žiak Terchovej. Stojí v hornom rade druhý sprava, jeho prvý tréner Marián Zajac stojí v hornom rade prvý zľava.

Michal Ďuriš, Stanislav Lobotka, Róbert Boženík, Peter Pekarík a ich inšpiratívne príbehy.


10. jún
Na tému elektrobicykle a ich údržba sme sa rozprávali s cykloexpertom Petrom Kaczorom z Intersportu.

Radí cykloexpert Peter Kaczor z Intersportu.


11. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Sprievodný program má trvať štyri hodiny. Ľudia si budú môcť vlastnoručne vyrobiť odznak s logom.


15 h

Na mieste nehody zasahoval vrtuľník.


TASR 12. jún

Jej malý syn skončil v nemocnici.


TASR 12. jún

Cestovanie so zbojníkmi, prejazd Chmarošským viaduktom či Telgártska slučka. To všetko je pre ľudí veľkým lákadlom.


22 h

Už ste čítali?